Menu
EUR
  • Gratis verzending
  • Graveren & personaliseren mogelijk
  • U krijgt 3 jaar garantie
  • 600+ klantbeoordelingen (9.4)

Privacy verklaring

Download in PDF-formaat.


Privacy verklaring – Dulaire

Deze privacy verklaring is in werking getreden vanaf 1 augustus 2022.


Over ons privacy beleid


Dulaire geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële
doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Dulaire. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2022,
met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor
worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen
worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid
Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware


LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van
onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik
van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor
om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


Webhosting


Cloudflare

Bij Lightspeed nemen wij webhosting- en e-maildiensten af. Voor de hosting werkt Lightspeed samen
met Cloudflare die namens ons persoonsgegevens verwerken. Cloudflare gebruikt uw gegevens niet
voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.
Dit zijn geen persoonsgegevens. Cloudflare heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Cloudflare is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten


MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit
voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van
cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de
dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Vimexx

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie
van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak
en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors


Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen


WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt
deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur
publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact
met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur
derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek


PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers
inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt,
stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Brenger

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van Brenger voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Brenger delen. Brenger gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Brenger onderaannemers
inschakelt, stelt Brenger uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

TransMission

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van TransMission voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met TransMission delen. TransMission gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat TransMission onderaannemers
inschakelt, stelt TransMission uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden


E-boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-
boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik.

FonQ

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van FonQ. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt FonQ uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens
om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dulaire op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden
die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft
zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij
dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij
om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post
wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde
gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens
met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet
langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Dulaire. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking
stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd
de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.


Contactgegevens

Dulaire
Platinastraat 6D
6031TW Nederweert
Nederland

E-mail: [email protected]

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €0,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!